Ratkaiseva tuki

Ratkaiseva tuki

Pitkäkestoiset psykoterapiat masennuksen hoidossa

Pitkäkestoista terapiaa annetaan tyypillisesti 1–3 kertaa viikossa ja jatketaan vuodesta useaan vuoteen. Psykoterapia on osoitettu vaikuttavaksi hoitomuodoksi lievää ja keskivaikeaa masennusta sairastaville ja yhdessä lääkehoidon kanssa myös vaikeaa masennusta sairastaville. Psykoterapia perustuu ammattiterapeutin ja masentuneen väliseen keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Tavoitteena on saada potilas toipumaan ja hänen toimintakykynsä paranemaan vaikuttamalla masennusta ylläpitäviin mielikuviin, ajattelumalleihin, tunne-elämään, minäkäsitykseen ja toimintatapoihin.1

Kenelle hoito sopii?

Pitkäkestoinen psykoterapia sopii lievää ja keskivaikeaa masennusta sairastaville. Yhdessä lääkehoidon kanssa se sopii myös vaikeaa masennusta sairastaville, mikäli potilas kykenee psykoterapiaan. Vaikeassa masennuksessa potilaan toimintakyky on yleensä heikentynyt niin, etteivät voimavarat riitä psykoterapiaan.

Miten pitkäkestoinen psykoterapia tehoaa masennukseen?

Psykoterapia on osoitettu vaikuttavaksi hoitomuodoksi lievää ja keskivaikeaa masennusta sairastaville ja yhdessä lääkehoidon kanssa myös vaikeaa masennusta sairastaville.1

Mitä vaihtoehtoja on olemassa?

Suomessa käytetyt, depression hoidossa vaikuttavaksi osoitetut psykoterapiat ovat kognitiivisen ja käyttäytymisterapeuttisen terapian muotoja, psykodynaamisia terapioita sekä interpersoonallisia ja ratkaisukeskeisiä terapioita. Yksilöterapian lisäksi on saatu hyviä tuloksia ryhmä-, pari-, ja perheterapialla. Eri terapiasuuntausten välillä ei ilmeisesti ole kliinisesti merkittäviä eroja vaikuttavuudessa.1 Merkittävää hoidon onnistumisessa on terapeutin ja potilaan välisen hoitosuhteen toimivuus.

Hoidon haasteet ja Kelan tuen ehdot

Pitkäkestoiseen psykoterapiaan pääsyä hidastaa ja hankaloittaa se, että potilaan on saatava ensin psykiatrian erikoislääkärin päätös hoidon tarpeesta sekä etsittävä itselleen sopiva psykoterapeutti ja maksettava tutustumiskäynnit itse. Psykiatrin päätös psykoterapian tarpeesta voidaan tehdä, kun psykiatri on hoitanut potilasta vähintään kolme kuukautta. Sopivan terapeutin löytäminen voi olla haasteellista: alueellisia eroja on paljon, alaa vaivaa terapeuttipula, ja monet terapeutit eivät pysty ottamaan uusia potilaita pitkäkestoiseen psykoterapiaan.

Kela tukee kuntoutuspsykoterapiaa vasta sopivan terapeutin löydyttyä. Kelan kuntoutuspsykoterapia on tarkoitettu työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi 16–67-vuotiaille, joilla mielenterveyden häiriö uhkaa työ- tai opiskelukykyä.2 Kela myöntää tuen vuodeksi kerrallaan. Voit saada psykoterapiaa Kelan tukemana enintään 3 vuotta. Tarkemmat tiedot ja kriteerit kannattaa tarkistaa Kelan kuntoutuspsykoterapia-sivuilta.

Vaikeissa depressioissa psykoterapiaa ei tule käyttää yksinomaisena hoitomuotona. Vaikeassa masennuksessa potilaan toimintakyky on yleensä heikentynyt niin, etteivät voimavarat riitä psykoterapiaan. Psykoterapia ei myöskään sovellu akuuttivaiheen hoitomuodoksi psykoottisessa depressiossa. Tällöin tarvitaan lääkitys akuuttivaiheen hoitoon.1

Mistä hoitoa saa?

Tarpeen pitkäaikaisen psykoterapiaan toteaa yleensä psykiatrian erikoislääkäri.1 Jos haluat pitkäkestoista psykoterapiaa, voit päästä psykiatrian erikoislääkärille oman lääkärisi, työterveyslääkärin tai opiskelijaterveydenhuollon lääkärin lähetteellä.

Pitkäkestoiseen psykoterapiaan voi hakeutua itse omalla kustannuksella tai maksuihin on mahdollista saada kuntoutuspsykoterapiatukea KELA:lta. Tarkemmat tiedot ja kriteerit kannattaa tarkistaa Kelan kuntoutuspsykoterapia-sivuilta. Yleensä valitset tuetuissakin psykoterapioissa psykoterapeuttisi itse. Joissain tapauksissa myös sairausvakuutus tai julkinen terveydenhuolto (oma kuntasi) voi tarjota psykoterapiaa ostopalveluna.3

Lue lisää Mielenterveystalon Näin hakeudut psykoterapiaan -sivulta.

Lähdeviitteet:
  1. Depressio. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2023 (viitattu 6.11.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
  2. Sosiaali- ja terveysministeriö: Mielenterveyspalvelut (viitattu 6.11.2023). Saatavilla internetissä: https://stm.fi/mielenterveyspalvelut
  3. Yliopistosairaanhoitopiirien tuottama julkinen verkkopalvelu Mielenterveystalo.fi: Näin hakeudut psykoterapiaan (viitattu 6.11.2023). Saatavilla internetissä: https://www.mielenterveystalo.fi/fi
Lisätietoja kampanjasta
Pekka Ihalmo

Yhteiskuntasuhdejohtaja
Janssen Finland
Sähköposti: pihalmo@its.jnj.com

Henna-Riikka Myrskylä

Vaikuttamisviestinnän asiantuntija
Mielenterveyden keskusliitto
Sähköposti: henna-riikka.myrskyla@mtkl.fi