Ratkaiseva tuki

Ratkaiseva tuki

Lyhytterapiat masennuksen hoidossa

Lyhytterapia on kestoltaan rajattua, tavoitteellista psykoterapiaa, joka sopii lievien ja keskivaikeiden masennusten akuuttiin hoitoon. Lyhytterapian kesto vaihtelee muutamasta käyntikerrasta 20–30 käyntikertaan. Yleisimmin käytetään yhtä 45 minuutin hoitokertaa viikossa.1 Hoito on tutkitusti tehokasta: puolet potilaista toipuu masennuksesta 4–6 kuukauden lyhytterapian jälkeen.1 Terapia perustuu psykoterapeutin ja masentuneen väliseen keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Tavoitteena on saada potilas toipumaan ja hänen toimintakykynsä paranemaan vaikuttamalla masennusta ylläpitäviin mielikuviin, ajattelumalleihin, tunne-elämään, minäkäsitykseen ja toimintatapoihin.

Kenelle hoito sopii?

Lyhytterapia sopii lievää ja keskivaikeaa masennusta sairastaville.

Miten lyhytterapia tehoaa masennukseen?

Keskimäärin puolet potilaista toipuu masennuksesta 4–6 kuukauden lyhytterapian jälkeen, ja valtaosalla hoitovaste on myönteinen. Merkittävällä osalla potilaista yksi lyhytterapian jakso ei kuitenkaan ole riittävä pitkäaikaisen oireettomuuden saavuttamiseksi.1

Mitä hoitovaihtoehtoja on olemassa?

Lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa voidaan käyttää jotain seuraavista lyhytkestoisten terapioiden muodoista yksin tai yhdessä lääkehoidon kanssa: kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia, interpersoonallinen terapia tai psykodynaaminen psykoterapia.1 Lue lisää eri psykoterapiasuuntauksista Mielenterveystalo-sivustolta.

Lievän masennuksen hoidossa voidaan käyttää lisäksi ongelmanratkaisuterapiaa, ratkaisu- ja voimavarakeskeistä terapiaa tai hyväksymis- ja omistautumisterapiaa.1 Lisätietoa ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä terapiasta löydät esimerkiksi Minduu-sivustolta ja hyväksymis- ja omistautumisterapiasta Joustava mieli -sivustolta.

Myös käyttäytymisen aktivointi eli myönteisiä kokemuksia ja sosiaalista toimintaa aktivoivat käyttäytymisinterventiot ovat hyödyksi masennusoireiden vähentämisessä.

Hoidon haasteet lyhytterapiassa

Lyhytterapiaa ei tarjota kaikkien kuntien perusterveydenhuollossa, eikä se välttämättä kuulu työterveyshuoltoon. KELA:lta voi hakea kuntoutusterapiaa myös lyhytterapiaa varten. Osassa kunnista lyhytterapia on maksutonta tai sen voi saada kunnan maksamana ostopalveluna.3

Merkittävällä osalla potilaista yksi lyhytterapian jakso ei ole riittävä pitkäaikaisen oireettomuuden saavuttamiseksi.1 Tutkimusnäytön mukaan intensiiviset aikarajoitteiset psykoterapiat ovat kuitenkin varsin tehokkaita ja riittäisivät useimmille perustason masennuspotilaille.

Mistä hoitoa saa?

Psykoterapiaan voi hakeutua itse omalla kustannuksella tai maksuihin on mahdollista saada tukea KELA:lta, julkiselta terveydenhuollolta, työterveyshuollosta tai opiskelijaterveydenhuollosta. Lyhytkestoista psykoterapiaa on tarjolla myös julkisen sektorin kustantamana, mutta niukasti.2

Työnantajallasi voi olla vakuutus, joka korvaa lyhytterapiaa. Vakuutuksen ehdot määrittelevät, kuinka monta terapiakäyntiä sinulle korvataan: usein määrä on 5–20 käyntiä.2 Ota yhteys työterveyshuoltoosi ja selvitä, voiko heidän kauttaan saada korvatuksi lyhytterapiaa.

Tietyissä kunnissa on mahdollista päästä lyhytpsykoterapiaan terveysaseman kautta. Näitä ovat mm. Espoo, Vantaa ja lähitulevaisuudessa myös Helsinki. Näissä kaupungeissa lyhytterapiaa saa enimmillään 20 käyntikertaa yksityisellä psykoterapeutilla. Terapia on asiakkaalle lähtökohtaisesti maksutonta.2 Kunnan tukemaan lyhytterapiaan voi hakeutua oman terveysaseman kautta. Kysy lyhytterapian mahdollisuudesta lääkäriltäsi oman terveysasemasi, työterveyshuollon tai opiskelijaterveydenhuollon kautta.

Lähdeviitteet:
  1. Depressio. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriayhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2023 (viitattu 6.11.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
  2. Minduu: Psykoterapiaan hakeutuminen käytännössä (viitattu 6.11.2023). Saatavilla internetissä: https://minduu.fi/fi/psykoterapian-abc/psykoterapiaan-hakeutuminen-kaytannossa/
  3. Yliopistosairaanhoitopiirien tuottama julkinen verkkopalvelu Mielenterveystalo.fi: Miten pääsen hoitoon? (viitattu 6.11.2023). Saatavilla internetissä: https://www.mielenterveystalo.fi/fi/mielenterveyspalvelut
Lisätietoja kampanjasta
Pekka Ihalmo

Yhteiskuntasuhdejohtaja
Janssen Finland
Sähköposti: pihalmo@its.jnj.com

Henna-Riikka Myrskylä

Vaikuttamisviestinnän asiantuntija
Mielenterveyden keskusliitto
Sähköposti: henna-riikka.myrskyla@mtkl.fi