Ratkaiseva tuki

Ratkaiseva tuki

Masennuksen lääkehoito

Lääkehoito tehoaa noin kahdelle kolmesta sitä säännöllisesti käyttävästä masentuneesta. Lääkehoito on sitä tärkeämpää, mitä vaikeammasta depressiosta on kysymys. Vaikeassa tai psykoottisessa masennuksessa on aina syytä käyttää lääkehoitoa. Myös keskivaikeassa masennuksessa lääkkeet ovat yleensä tarpeen, ja lievässäkin depressiossa lääkitys on usein hyödyksi. Lääkehoidon sijasta tai rinnalla voidaan lievässä ja keskivaikeassa depressiossa käyttää vaikuttavaksi osoitettua psykoterapiaa. Usein tehokkainta on lääkehoidon ja psykoterapeuttisen hoidon yhdistelmä.1

Kenelle hoito sopii?

Hoito sopii erityisesti vaikeaa ja psykoottista masennusta sairastaville, mutta myös keskivaikeaa ja lievää masennusta sairastaville. Usein tehokkainta on lääkehoito yhdistettynä psykoterapiaan.1

Miten lääkehoito tehoaa masennukseen?

Noin kaksi kolmasosaa masennuslääkettä säännöllisesti käyttävistä saa selvän vasteen (hoito vaikuttaa masennusoireisiin). Suun kautta otettavat masennuslääkkeet eivät kohota mielialaa välittömästi, vaan hoitovaikutus kehittyy asteittain 2–6 viikossa. Noin 40–50 %:lla oireet häviävät lähes täysin noin 1–3 kuukauden aikana. Toipuneiden osuus kasvaa ajan myötä. Lääkevasteet ja -haitat ovat kuitenkin yksilöllisiä, ja hoitavan tahon on seurattava niitä koko akuuttivaiheen ajan toistuvin, säännöllisin tapaamisin 1–3 viikon välein ja tarvittaessa tiiviimminkin. Erilaisia mielialalääkkeiden yhdistelmiä voidaan käyttää vaikutuksen tehostamiseksi yksilöllisen tarvearvioinnin pohjalta.1 Lääkehoitoja voidaan joutua kokeilemaan useampia, ennen kuin sopiva lääkitys löytyy.

Mitä hoitovaihtoehtoja on olemassa?

Masennuksen lääkehoitoon on Suomessa hyväksytty useita eri lääkevaihtoehtoja, joita voidaan käyttää lääkärin määrääminä. Listan hyväksytyistä lääkehoidoista, annostuksista ja niiden mahdollisista haittavaikutuksista löydät depression Käypä hoito -suosituksen kohdasta Lääkehoito.1

Masennuksen lääkehoidon haasteet

Kaikilla masennuslääkkeillä on todettu joitain haittavaikutuksia. Hoidon onnistumisen haasteena on myös se, että moni potilas ei aloita hänelle määrätty masennuslääkettä tai keskeyttää lääkehoidon ennenaikaisesti. Eri masennuslääkevaihtoehdoista ja niiden haittavaikutuksista voi lukea depression Käypä hoito -suosituksen kohdasta Lääkehoito.1

Osalla masentuneista masennus on lääkeresistenttiä, eli kaksi eri masennuslääkehoitokokeilua ei lievitä oireita. Lääkeresistentin masennuksen hoidossa voidaan perusterveydenhuollossa vaihtaa käytössä oleva masennuslääke uuteen masennuslääkkeeseen tai käyttää lisälääkkeenä omega-3-rasvahappoja. Psykiatrian erikoislääkäri tai masennuslääkehoitoihin perehtynyt lääkäri voi myös muuttaa lääkeannostusta tai käyttää lääkeyhdistelmiä.

Psykoterapian yhdistäminen lääkehoitoon tukee hoidon onnistumista.1

Mistä saa lääkehoitoa masennukseen?

Lääkehoidon määrää hoitava lääkäri tai psykiatri. Voit hakeutua hoitoon oman terveysaseman, työterveyshuollon tai opiskelijaterveydenhuollon kautta.

Lähdeviitteet:
  1. Depressio. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2023 (viitattu 6.11.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
Lisätietoja kampanjasta
Pekka Ihalmo

Yhteiskuntasuhdejohtaja
Janssen Finland
Sähköposti: pihalmo@its.jnj.com

Henna-Riikka Myrskylä

Vaikuttamisviestinnän asiantuntija
Mielenterveyden keskusliitto
Sähköposti: henna-riikka.myrskyla@mtkl.fi