Ratkaiseva tuki

Ratkaiseva tuki

Masennuksen tehokas hoito. Miten eri hoidot toimivat?

Masennuksesta voi toipua. Joka vuosi tuhannet suomalaiset palaavat työelämään tai opiskelemaan toivottuaan hoitoa vaatineesta masennuksesta. Toipumiseen tarvittava tehokas hoito ja tuki ovat yksilöllisiä. Tämän sivun tiedot tehokkaasta masennushoidosta perustuvat suomalaisten lääkärien depression Käypä hoito -suosituksiin ja luotettaviin terveyden huollon lähteisiin. Käypä hoito -suosituksista on myös potilailla oma versio, sen löydät täältä.

Kun masennus ja sen vaikeusaste on diagnosoitu, voidaan arvioida, millaista hoitoa masentunut tarvitsee.

Tehokas hoito vaatii aina tukea

Riippumatta hoitomuodosta, hoitavan tahon tehtävänä on myös tutkia potilaan elämäntilannetta ja tarjota psykososiaalista tukea. Koska masennus voi uusiutua, hoitoa ja potilaan seurantaa tulisi jatkaa ensimmäisestä masennusjaksosta toipumisen jälkeen.1 Hoidon alkaessa voit kysyä, miten hoitoasi seurataan ja tuetaan.

Myös muusta sosiaalisesta tuesta ja vertaistuesta voi olla hyötyä masennuksen hoidon tukena. Vertaistukea tarjoavat esimerkiksi Mielenterveyden keskusliiton vertaistukipuhelin sekä Valoa-chat.

Eri hoitomuodot ja niiden tehokkuus

Masennuksen akuuttihoidossa keskeisimpiä hoitoja ovat vaikuttavaksi osoitetut psykoterapiat ja masennuslääkkeet tai molemmat yhtäaikaisesti. Yhtäaikainen käyttö on yleensä tehokkainta. Muita hyväksyttyjä hoitomuotoja ovat jossakin tapauksissa: sähköhoito, kirkasvalohoito, transkraniaalinen magneettistimulaatiohoito tai muut neuromodulaatiohoidot.1

Vaikeissa ja psykoottisessa depressiossa on aina syytä käyttää depressiolääkehoitoa, psykoottisissa depressiossa yhdessä psykoosilääkkeen kanssa. Psykoottisessa depressiossa sähköhoito on tehokkain hoitomuoto.1

Olemme koonneet tälle sivustolle perustiedot tyypillisimmistä hoitomuodoista, niiden tehosta ja siitä, miten hoitoon voi hakeutua.

Tyypillisimmät masennuksen hoitomuodot

Nettiterapiat

Nettiterapia on tehokasta matalan kynnyksen hoitoa, jonka pääsee yleensä aloittamaan nopeasti.

Lyhytterapia

Lyhytterapia on kestoltaan rajattua, tavoitteellista psykoterapiaa, joka sopii lievien ja keskivaikeiden masennusten akuuttiin hoitoon.

Pitkäkestoiset psykoterapiat

Pitkäkestoista terapiaa annetaan tyypillisesti 1–3 kertaa viikossa ja jatketaan vuodesta useaan vuoteen.

Masennuslääkkeet

Lääkehoito tehoaa noin kahdelle kolmesta sitä säännöllisesti käyttävästä masentuneesta.

Terapia + lääkkeet - yhdistelmähoito

Psykoterapian ja masennuslääkehoidon yhdistäminen on tehokkaampaa kuin kumpikaan hoitomuoto yksinään.

Masennuslääke + psykoosilääke

Masennuslääkehoito psykoosilääkehoitoon yhdistettynä on tehokas hoitomuoto psykoottista masennusta sairastaville.

Sähköhoito ja aivojen stimulaatiohoidot

Psykoterapian ja lääkehoidon lisäksi masennukseen voidaan antaa myös sähköhoitoa sekä erilaisia aivojen stimulointiin perustuvia hoitoja.

Lisätietoa hoitomuodoista löydät depression Käypä hoito -suosituksesta.

Lähdeviitteet:
  1. Depressio. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriayhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2023 (viitattu 6.11.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
Lisätietoja kampanjasta
Pekka Ihalmo

Yhteiskuntasuhdejohtaja
Janssen Finland
Sähköposti: pihalmo@its.jnj.com

Henna-Riikka Myrskylä

Vaikuttamisviestinnän asiantuntija
Mielenterveyden keskusliitto
Sähköposti: henna-riikka.myrskyla@mtkl.fi