Tutkimustulokset

Suomalaiset toivovat uusimpia syöpähoitoja käyttöön nykyistä nopeammin

Syöpä koskettaa miltei jokaisen suomalaisen arkea jossain vaiheessa heidän elämäänsä joko suoraan tai läheisen sairastumisen myötä. On siis luonnollista, että se herättää paljon huolta. Tuoreen kyselyn mukaan suomalaiset toivovatkin uusimpia syöpähoitoja nopeammin potilaiden käyttöön ja lisää rahoitusta syöpätutkimukseen.[1]

Kaksi kolmasosaa suomalaisista toivoo uusimpia syöpähoitoja nopeammin käyttöön. Asia selviää Kantar TNS:n toteuttamasta tuoreesta kyselystä.[1] Yli puolet kyselyn vastaajista oli myös sitä mieltä, että Suomessa tulisi käyttää enemmän rahaa syöpähoitojen tutkimukseen ja kehitykseen.

”Syövänhoidon taso on Suomessa maailman huippuluokkaa,[2] ja haluamme säilyttää erinomaisen tasomme myös tulevaisuudessa. Tämän takia olisikin tärkeää, että lääkäreillä olisi mahdollisuus hyödyntää kaikkein innovatiivisimpia hoitoja”, sanoo Pekka Ihalmo, lääkeyhtiö Janssen Finlandin Market Access and Governmental Affairs Lead.

Tutkimustulokset

Tasa-arvoinen syövänhoito tärkeää myös tulevaisuudessa

Kaikista kyselyn vastaajista noin puolet koki Suomessa syöpähoitojen saannin ja laadun olevan tasa-arvoista, eikä hoidon koettu olevan esimerkiksi tulotasosta tai asuinpaikasta riippuvaista. Noin viidennes kyselyyn vastanneista koki kuitenkin olevansa eri mieltä väittämän kanssa.

”Alueelliset erot tai suomalainen lainsäädäntö eivät saa olla esteenä parhaiden hoitojen käyttöönotolle. Tasa-arvoinen syöpähoidon turvaaminen on syöpäkeskusten keskeistä työtä, joka on turvattava nyt ja tulevaisuudessa”, Ihalmo jatkaa.

Yli kolmannes vastaajista, joiden perheenjäsenellä tai läheisellä on todettu jossain vaiheessa syöpä, kokivat olevansa eri mieltä potilaiden hyvästä mahdollisuudesta vaikuttaa saamaansa syöpähoitoon. Erityisen merkillepantavaa on, että peräti 31 prosenttia kyseisestä vastaajaryhmästä koki olevansa väittämän kanssa täysin eri mieltä.

Syöpä eniten huolta aiheuttavin sairauksien kärkijoukossa

Erilaisista sairauksista yksi eniten suomalaisissa huolta aiheuttava tauti on syöpä. 12 prosenttia vastaajista oli erittäin huolissaan syövästä. Huolestuneisuutta nosti, jos vastaajan tai hänen läheisensä oli sairastanut tai sairastaa syöpää. Syövän jälkeen vastaajat olivat eniten erittäin huolissaan sydän- ja verisuonitaudeista ja erilaisista muistisairauksista.

Näinä aikoina ihmisten huolestuneisuus kanssaihmisen terveydestä sekä läheisistä välittäminen on merkittävää. Kyselyssä huolestuneisuus perheenjäsenen tai muun läheisen terveydestä nousi jopa omasta terveydentilasta koetun huolen yli.

Syövänhoitoa tuetaan henkilökohtaisin panostuksin

Ihmisten kokemus omasta tietotasosta erilaisista syöpäriskiä lisäävistä tekijöistä on Suomessa korkealla tasolla. Kaksi kolmasosaa kyselyn vastaajista koki tuntevansa riskitekijät erittäin tai jokseenkin hyvin.

Suomalaiset myös tukevat henkilökohtaisesti syöpätutkimusta. Neljännes vastaajista oli kyselyssä lahjoittanut rahaa syöpätutkimukseen. Tukea antaneiden osuus oli suurempi silloin, jos vastaajalla itsellään tai hänen perheenjäsenellään on tai on ollut syöpä.

Tulokset osoittavat myös, että suomalaisilla on sekä halukkuutta että mahdollisuuksia osallistua henkilökohtaisesti syöpätutkimukseen. 10 prosenttia vastaajista oli tukenut tutkimusta myös muuten kuin rahallisesti. He olivat esimerkiksi osallistuneet tutkimushenkilönä tutkimukseen tai jakaneet tietoa syövän hoidoista.

Kantar TNS Oy toteutti kyselytutkimuksen Janssenille elokuussa 2020. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat suomalaiset 15–79-vuotiaat ja vastauksia saatiin 1 002 kappaletta. Tutkimuksen aihealueina olivat vastaajien huolestuneisuus omasta tai läheistensä terveydentilasta, huolestuneisuus erilaisista sairauksista sekä mielipiteet syöpähoidosta ja sen tukemisesta Suomessa. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.[1]

Innovaatiot käyttöön

Suomessa byrokratia ja hidas päätöksenteko uhkaavat jarruttaa uusien innovatiivisten syöpähoitojen päätymistä potilaille.

Hoitoneuvottelu

Onnistuneen hoitoneuvottelun merkitys syövän hoidossa on suuri sekä potilaan hyvinvoinnin että hoidon onnistumisen kannalta.

Lähdeviitteet

Kantar TNS Oy (2020). Suomalaisten käsityksiä sairauksista ja syövänhoidosta 2020. Viitattu 21.9.2020.
Allemani, C., et al (2018). Global surveillance of trends in cancer survival 2000–14 (CONCORD-3)
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson